Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van dienstverlening en uitvoering van werkzaamheden van Frank’s Security Services BV
Goudsmidstraat 25
5232 BN ‘s-Hertogenbosch
(hierna te noemen Frank’s SS bv. )

 

Frank’s Security Services Bv is ingeschreven bij  de Kamer van Koophandel en Fabrieken te ‘s-Hertogenbosch onder nummer 17118573. Vergunning nr. ND 2233

 

Artikel 1 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle door Frank’s SS bv. af te sluiten overeenkomsten en door deze gedane aanbiedingen.
 2. Afwijkende voorwaarden van de opdrachtgever maken alleen deel uit van de overeenkomst, voorzover die voorwaarden door Frank’s SS bv. uitdrukkelijk zijn aanvaard.
 3. In geval van nietigheid van een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.

 

Artikel 2 – Aanbiedingen

Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld door Frank’s SS bv.

 

Artikel 3 – Totstandkoming van overeenkomsten

 1. Overeenkomsten tot het verrichten van diensten en het uitvoeren van werkzaamheden binden  Frank’s SS bv. eerst naar haar schriftelijke bevestiging. Indien niet binnen 8 dagen, eveneens schriftelijk, de juistheid van de inhoud van deze schriftelijke bevestiging wordt betwist, zijn Frank’s SS bv. en de opdrachtgever hieraan gebonden.
 2. Aanvulling, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

 

Artikel 4 – Inspanningsverplichting

 1. Frank’s SS bv. verbindt zich de door haar te verrichten diensten en werkzaamheden naar beste vermogen te verrichten met inachtneming van de van overheidswege gestelde eisen voor particuliere bewakingsorganisaties.
 2. De in het vorige lid genoemde inspanningsverbintenis heeft betrekking op het verrichten van normale diensten van beveiliging en bewaking. Hieronder valt uitdrukkelijk niet de tussenkomst en/of betrokkenheid bij conflicten tussen de opdrachtgever en haar werknemers en/of derden.

 

Artikel 5 – Verplichtingen opdrachtgever

 1. De opdrachtgever is verplicht Frank’s SS bv. in de gelegenheid te stellen de door haar te verrichten diensten en werkzaamheden ongehinderd te kunnen verrichten en daartoe aan Frank’s SS bv. alle informatie te verstrekken die haar bij het verrichten van diensten en werkzaamheden dienstig kan zijn.

 

Artikel 6 – Duur en beëindiging overeenkomst

Overeenkomsten tussen Frank’s SS bv. en de opdrachtgever worden aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. Een overeenkomst voor onbepaalde tijd kan door ieder der partijen bij aangetekende brief worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden tegen het einde van een kalendermaand.
Een overeenkomst van bepaalde tijd wordt na afloop van de overeengekomen periode geacht te zijn verlengd voor eenzelfde periode, tenzij de overeenkomst door een der partijen uiterlijk 3 maanden voor de afloop van zodanige periode bij aangetekende brief is opgezegd.

 

Artikel 7 – Prijzen

Indien tijdens de duur van de overeenkomst kostprijsverhogende factoren optreden, zoals ondermeer wijzigingen in de lonen en andere arbeidsvoorwaarden, toeslagen op de lonen, premieverhogingen voor sociale wetten, verhogingen van onkosten van onkostenvergoedingen alsmede kostprijsverhogingen door extreme kosten, is Frank’s SS bv. gerechtigd de overeengekomen prijzen tussentijds eenzijdig te verhogen, zulks met in achtneming van de in dit verband door de overheid gestelde nog te stellen regels. Deze bevoegdheid ontstaat eerst nadat 3 maanden zijn verstreken sedert het tijdstip waarop partijen de overeenkomst hebben gesloten.

 

Artikel 8 – Betaling

 1. De opdrachtgever is verplicht de per termijn bij vooruitbetaling verschuldigde factuurbedragen binnen 30 dagen na factuurdatum te voldoen zonder enig beroep op korting, verrekening of schuldvergelijking. Nadien is de opdrachtgever van rechtswege in gebreke en zal over het factuurbedrag of het niet betaalde gedeelte daarvan de wettelijke rente verschuldigd zijn.
 2. Alle buitengerechtelijke kosten, verbonden aan de incasso van een niet of niet tijdig betaalde factuur, zijn voor rekening van de opdrachtgever. Deze buitengerechtelijke kosten worden berekend conform Incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, ongeacht de hoogte van de werkelijke buitengerechtelijke kosten voor Frank’s.
  Indien de werkelijke buitengerechtelijke kosten voor Frank’s SS bv. hoger zijn dan genoemd Incassotarief, is de opdrachtgever de werkelijke kosten verschuldigd. Ingeval tegen de opdrachtgever een procedure aanhangig wordt gemaakt, is de opdrachtgever tevens verschuldigd alle gerechtelijke kosten, ook voorzover deze kosten het van toepassing zijnde liquidatietarief dan wel het door de rechter bij wijze van proceskostenveroordeling toegewezen bedrag overtreffen.
 3. Indien de opdrachtgever met tijdelijke betalingen van een opeisbare vordering krachtens de overeenkomst jegens Frank’s SS bv .in gebreke is, heeft Frank’s SS bv. het recht alle met de opdrachtgever overeenkomsten te ontbinden of desgewenst haar diensten en werkzaamheden op te schonen tot die betaling is geschied en zal Frank’s SS bv. voor verdere diensten en werkzaamheden contante betaling c.q. voldoende zekerheid kunnen eisen.

 

Artikel 9 – Overmacht

 1. Indien Frank’s SS bv. als gevolg van overmacht niet of niet volledig de overeengekomen diensten en/of werkzaamheden kan verrichten, heeft Frank’s SS bv. het recht om de uitvoering van deze diensten en/of werkzaamheden op te schorten, dan wel hiervan geheel af te zien, al naar gelang de omstandigheden.
 2. Indien zich een geval voordoet als in het vorige lid omschreven, is de opdrachtgever niet gerechtigd tot enige schadevergoeding.
 3. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:75 van het Burgerlijk Wetboek zullen als overmacht gelden omstandigheden buiten wil en toedoen van Frank’s, welke van dien aard zijn, dat naleving van de overeenkomst redelijkerwijs niet van Frank’s SS bv. kan worden verlangd. Een en ander met dien verstande, dat Frank’s SS bv .bereid is in zulke gevallen met de opdrachtgever te overleggen omtrent te eventueel te nemen maatregelen, die tot doel hebben schade voor beide partijen te voorkomen althans zoveel mogelijk te beperken.

 

Artikel 10 – Ontbinding

Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting uit hoofde van de overeenkomst, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede in geval van faillissement , surseance van betaling, stilleggen of liquidatie van de onderneming van de opdrachtgever, wordt deze geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Frank’s SS bv. het recht, zonder nadere ingebrekestelling, de uitvoering van alle met de opdrachtgever gesloten overeenkomsten op te schorten of deze geheel of ten dele te ontbinden of ontbonden te verklaren, te hare keuze, zonder dat Frank’s SS bv. tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is en onverminderd haar recht op schadevergoeding. In deze gevallen is elke vordering welke Frank’s SS bv. ten laste van de opdrachtgever heeft of krijgt dadelijk en ineens opeisbaar.

 

Artikel 11 – Aansprakelijkheid

 1. Frank’s SS bv. is niet aansprakelijk voor enige schade, bedrijfsschade, gevolgschade of enige andere directe of indirecte schade door de opdrachtgever geleden tengevolge van de door Frank’s SS bv. verrichte diensten en werkzaamheden, behalve indien er sprake is van opzet of grove schuld zijdens Frank’s.
 2. Frank’s SS bv. is niet aansprakelijk voor schade, die bij de door haar gehanteerde werkwijze niet te vermijden is, indien door de opdrachtgever niet onverwijld schriftelijk bezwaar is geuit tegen deze werkwijze of indien door de opdrachtgever of de omstandigheden geëiste spoed tot deze werkwijze dwingt.
 3. Frank’s SS bv. is niet aansprakelijk voor schade, indien de opdrachtgever onvoldoende of onjuiste informatie heeft verstrekt, op grond waarvan de door Frank’s SS bv. te verrichten diensten en werkzaamheden zijn vastgesteld en uitgevoerd.
 4. Frank’s SS bv. is niet aansprakelijk voor schade indien de opdrachtgever het schadevoorval niet binnen 8 dagen na constatering daarvan schriftelijk ter kennis van Frank’s SS bv. heeft gebracht.
 5. Onverminderd de eigen aansprakelijkheid van Frank’s SS bv. zijn werknemers van Frank’s SS bv. jegens de opdrachtgever niet persoonlijk aansprakelijk voor schade veroorzaakt in de dienstbetrekking, behalve indien er sprake is van opzet of grove schuld zijdens de betreffende werknemer.
 6. Elke aansprakelijkheid van Frank’s SS bv. is beperkt tot een bedrag van 45.455,00 euro per gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen met een en dezelfde oorzaak en met een maximum van 45.455,00 euro per jaar.
 7. De aansprakelijkheid van Frank’s SS bv. voor schade die het gevolg is van de noodzaak tot vervanging van sleutels en/of sloten, doordat personeel van Frank’s SS bv. sleutels e.d., die in het kader van de uitvoering van de overeenkomst aan Frank’s SS bv. zijn toevertrouwd, is kwijtgeraakt, is beperkt tot een bedrag van 11.364,00 euro per gebeurtenis. De opdrachtgever is verplicht binnen 48 uur na het constateren van het kwijtraken of verloren gaan van de sleutels, zorg te dragen voor vervanging van sleutels en sleutelsystemen. Frank’s SS bv. is niet aansprakelijk voor schade die na het verstrijken van voornoemde termijn ontstaat, doordat onbevoegden zich met de verloren of kwijtgeraakte sleutels toegang tot de lokaliteiten, waarop de overeenkomst betrekking heeft, hebben verschaft.
 8. Voor zover de aansprakelijkheid van Frank’s SS bv .is beperkt of uitgesloten, gelden deze beperkingen en/of uitsluitingen tevens ten behoeve van ondergeschikten van Frank’s SS bv. en ten behoeve van derden (en hun ondergeschikten) waarvan Frank’s SS bv. zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient.

 

Artikel 12 – Vrijwaring

De opdrachtgever vrijwaart Frank’s SS bv. voor aanspraken van derden jegens Frank’s SS bv.of haar personeel terzake van het verlies van of schade aan goederen ten opzichte van waarvan Frank’s SS bv. diensten en werkzaamheden dient te verrichten.

 

Artikel 13 – Strafbare feiten

 1. Indien het personeel van Frank’s SS bv. strafbare feiten ontdekt, wordt zulks aan de opdrachtgever gerapporteerd. De beslissing tot het doen van aangifte van zodanige strafbare feiten wordt genomen door de opdrachtgever.
 2. Aangifte van strafbare feiten wordt door het personeel van Frank’s SS bv. enkel en alleen ten verzoeke van de opdrachtgever en onder diens verantwoordelijkheid gedaan. De opdrachtgever vrijwaart Frank’s SS bv. en haar personeel voor alle aanspraken van derden terzake van zodanige aangifte, ongeacht of Frank’s SS bv. of haar personeel met betrekking tot de aangifte enig verwijt valt te maken.

 

Artikel 14 – Overname personeel

De opdrachtgever zal op geen enkele wijze invloed uitoefenen of doen uitoefenen op of medewerking verlenen of doen verlenen, in welke vorm dan ook, aan een personeelslid van Frank’s SS bv.om bij de opdrachtgever of bij derden in dienst te treden of rechtstreeks werkzaamheden voor hem of derden te verrichten, zulks op verbeurte van een dadelijk opeisbare boete van 11.364,00 euro per overtreding.

 

Artikel 15 – Toepasselijk recht

Op alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 16 – Bevoegde rechter

Alle geschillen die terzake van een overeenkomst en/of terzake van het in deze voorwaarden bepaalde zullen rijzen, zullen bij uitsluiting worden berecht door de rechter te Amsterdam, tenzij Frank’s SS bv. kiest voor de rechter te ’s-Hertogenbosch of enige andere terzake bevoegde rechter.

Direct hulp nodig? bel ons alarmnummer

bel: 073-6445857

24-uurs service